REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGU DO WAKEBOARRDINGU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszym regulamin określa zasady korzystania z wyciągu do wakeboardingu w Ośrodku WakePark Włocławek na jeziorze Czarne we Włocławku oraz urządzeń stanowiących przeszkody, zlokalizowanych przy trasie wyciągu.
2. Zarządca wyciągu jest KIKER s.c. Grażyna Łukaszewska, Szymon Łukaszewski, ul.Ostrowy Leśne 1, 87-800 Włocławek.
3. Wyciąg do wakeboardingu w Ośrodku WakePark Włocławek czynny jest w okresie sezonu letniego od dnia 1 maja do 30 września od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do zmierzchu z wyłączeniem niezbędnych prac konserwacyjnych, planowych napraw lub niezbędnych przeglądów technicznych.
4. Każda osoba korzystająca z wyciągu oraz przebywająca tzw. strefie mokrej ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu, instrukcji dotyczących wyciągu oraz instrukcji dotyczących poszczególnych urządzeń – przeszkód zlokalizowanych przy trasie wyścigu.
5. Korzystanie z wyciągu odbywa sie na podstawie wcześniej wykupionej karty wstępu (bilet, karnet, karta magnetyczna, opaska) zgodnie z obowiązującym cennikiem.
6. Zakup karty wstępu i rozpoczęcie korzystania z wyciągu może odbyć sie wyłącznie po zapoznaniu sie przez użytkownika z treścią niniejszego regulaminu.
7. Użytkownik wyciągu dokonuje zakupu zakupu kart wstępu w punkcie kasowym w strefie suchej. Karta wstępu wymaga potwierdzenia jej ważności przz pracownika WakeParku Włocławek – operatora wyciągu.
8. W obrębie wyciągu w strefie mokrej mogą przebywać tylko osoby posiadające ważne karty wstępu (bilet, karnet, karta magnetyczna lub opaska noszona na przegubie dłoni).
9. Zabrania sie wchodzenia na przeszkody znajdujące sie w strefie mokrej osobom, które nie korzystają z wyciągu.
10. Obsługa wyciągu przed zakupem przez użytkownika karty wstępu informuje go o konieczności uprzedniego zapoznania sie z regulaminem Ośrodka WakePark Wloclawek – regulaminem Korzystania z Wyciągu do Wakeboardingu oraz udziela niezbędnych w tym przedmiocie informacji. Obsługa wyciągu zapoznaje również użytkownika z zasadami korzystania z wyciągu oraz instruuje go o sposobie korzystania z wyciągu oraz przeszkód zlokalizowanych przy trasie wyciągu
11. Z wyciągu samodzielnie korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, potrafiące uprawiać wakeboardingu oraz potrafiące pływać W razie wątpliwości co do wieku użytkownika, obsługa wyciągu może zażądać okazania stosownego sprzedaży dokumentu tożsamości, pod rygorem odmowy sprzedaży karty wstępu. Osoby niepełnoletnie mogą samodzielnie korzystać z wyciągu wyłącznie za zgodą oraz pod opieką ich opiekunów.
12. Osoby pełnoletnie i potrafiące pływać, które zamierzają podjąć naukę pływania na wakeboardzie mogą korzystać z wyciągu na zasadach określonych w punkcie VI regulaminu. Osoby niepełnoletnie mogą podjąć naukę pływania na wakeboardzie i korzystać z wyciągu na zasadach określonych w punkcie VI regulaminu, za zgoda ich opiekunów. Osoby te zobowiązane są do stosowania pozostałych postanowień regulaminu.
13. Zabrania sie korzystania z wyciągu oraz z wypożyczonego sprzętu wodnego, które są pod wpływem działania alkoholu lub śródków odurzających/ psychotropowych. Osoba zarządzająca terenem Ośrodka WakePark Włocławek lub osoba przez nią upoważniona może odmówić wstępu osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, ze znajduje sie ona w stanie nietrzeźwości czy upojenia alkoholowego lub znajduje sie pod wpływem działania środków odurzających/psychotropowych.
14. Zabrania sie wnoszenia do strefy mokrej przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu innych osób.
15. Zarządca Ośrodka WakePark Włocławek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przez użytkownika wyciągu niniejszego regulaminu lub instrukcji do jakiegokolwiek urządzenia – przeszkody zlokalizowanej przy wyciągu.

II. KARTY WSTĘPU
1. Rodzaje kart wstępu i ich ceny określa cennik udostępniany użytkownikom
2. Jedynym dokumentem poświadczającym uprawianie do korzystania z wyciagu jest karta wstępu wydana przez obsługę wyciągu.
3. Po zakupie karty wstępu użytkownik powinien ja zachować. Obsługa wyciągu może zażądać okazania karty wstępu w każdym czasie podczas korzystania z wyciągu. W razie braku karty wstępu, obsługa może odmówić dalszego korzystania z wyciągu.
4. W przypadku utraty karty wstępu nie ma technicznych możliwości wydania jej duplikatu
5. Zakupione karty wstępu nie podlegają zwrotowi, mogą zostać wykorzystane przez cały sezon letni, w którym zostały zakupione

III. KORZYSTANIE Z TERENU PRZY WYCIAGU
1. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan techniczny i czystości terenu.
2. Osoby korzystające z wyciągu sa zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności. Zabrania sie:
a) Biegania
b) Przepychania
c) Wpływania pod wyciąg w przypadku niekorzystania z niego
d) Wchodzenia na przeszkody do wakeboardingu w przypadku niekorzystania z wyciągu
e) Powodowania sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie lub innych osób
f) Korzystania z wyciągu lub urządzeń w liczbie większej niż jedna osoba na jeden przejazd
g) Spożywania alkoholu w obrębie wyciągu
h) Zaśmiecania
i) Wprowadzania zwierząt
3. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 1 lub 2 przez użytkownika, niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zarządcy Ośrodka WakePark Włocławek, obsługa wyciągu może odmówić korzystania z wyciągu przez użytkownika bez zwrotu opłaty za kartę wstępu oraz zażądać opuszczenia terenu.

IV. KORZYSTANIE Z WYCIAGU
1. Z wciągu mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące pływać. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą korzystać z wyciągu oraz wypożyczonego sprzętu wodnego w Ośrodku WakePark Włocławek Wyłącznie za zgoda ich opiekunów wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Opiekun ma obowiązek zapoznać osobę niepełnoletnia z regulaminem korzystania z wyciągu oraz instrukcja urządzeń. Opiekun ma obowiązek dopilnowania, aby taka osoba nie korzystała z wyciągu bez pełnego zabezpieczenia
2. Przed rozpoczęciem korzystania z wyciągu użytkownik podpisuje oświadczenie o następującej treści:
„ Niniejszym oświadczam, iż:
a) Jestem osoba pełnoletnia
b) Potrafię pływać
c) Zapoznałem sie z treścią regulaminu i akceptuje go w całości
d) Zostałem poinformowany o zagrożeniach związanych z korzystaniem z wyciągu oraz uprzędzeń – przeszkód zlokalizowanych przy trasie wyciągu,
e) Moj stan zdrowia pozwala na bezpieczne korzystanie z wyciągu”
3. Opiekun osoby niepełnoletniej, chcącej korzystać z wyciągu, podpisuje oświadczenie o następującej treści:
„Niniejszym wyrażam zgodę na korzystanie z wyciągu przez ……………………………………. (dziecko/podopieczny) i oświadczam, ze osoba ta:
a) Potrafi pływać
b) Zapoznała sie z treścią regulaminu i akceptuje go w całości
c) Została zapoznana z zasadami korzystania z wyciągu
d) Została poinformowana o zagorzeniach związanych z korzystaniem z wyciągu oraz urządzeń – przeszkód zlokalizowanych przy trasie wyciągu,
e) Stan jej zdrowia pozwala jej na bezpieczne korzystanie z wyciągu. Jednocześnie oświadczam, iz zapoznałem sie z treścią regulaminu i akceptuje go w całości”
4. Użytkownik zobowiązuje sie do korzystania z wyciągu Ośrodka WakePark Włocławek zgodnie z jego przeznaczeniem regulaminem i instrukcja. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody osoby korzystającej, które powstały z przyczyn wynikających z nieprzestrzegania regulaminu lub instrukcji.
5. Obsługę techniczna wyciągu zapewnia obsługa wyciągu, a użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnej zmiany parametrów technicznych działania wyciągu.
6. Obsługa wyciągu decyduje o parametrach technicznych działania wyciągu, biorąc pod uwagę przede wszystkim umiejętności użytkownika z zakresu wakeboardingu.
7. Z wyciągu w tym samym czasie może korzystać wyłącznie jedna osoba.
8. Rozpoczęcie i zakończenie korzystania z wyciągu odbywać sie może wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych
9. Korzystanie z wyciągu powinno odbywać sie z zachowaniem należytej ostrożności. Użytkownik powinien postępować w sposób niezagrażający swojemu zdrowiu i życiu, a także zdrowiu i życiu innych osób.
10. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania sie do zaleceń obsługi wyciągu.
11. Jeżeli użytkownik korzysta z urządzeń/przeszkód usytuowanych na linii przepływu miedzy slupami wyciągu, służących do wykonywania ewolucji, powinien robić to z uwzględnieniem swoich umiejętności oraz należyta ostrożnością.
12. W przypadku, kiedy użytkownik korzysta z wyciągu lub urządzeń, o których mowa w ust. 11 w sposób niezgodny z regulaminem lub instrukcja, a w szczególności w sposób zagrażający jego zdrowiu i życiu, a także zdrowiu lub życiu innych osób, nieodpowiadający zasadom bezpieczeństwa lub mogący doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia wyciągu lub urządzeń, o których mowa w ust. 11 obsługa wyciągu może odmówić dalszego korzystania z wyciągu przez użytkownika.
13. Ryzyko związane z amatorskim lub wyczynowym korzystaniem z wyciągu w Ośrodku WakePark Włocławek ponosi korzystający w związku z czym właściciel Ośrodka WakePark Włocławek nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu wynikłe z niezgodnego z niniejszym regulaminem użytkowania wyciągu.
14. W nadzwyczajnych sytuacjach zagrażających zdrowiu, życiu lub mieniu użytkownika wyciągu lub innych osób (np. złe warunki atmosferyczne) obsługa wyciągu może nakazać użytkownikowi zaprzestanie korzystania z wyciągu. W takim przypadku użytkownik może skorzystać z wyciągu w innym terminie, na podstawie juz wykupionej karty wstępu. Czas korzystania z wyciągu w późniejszym terminie zostanie skrócony o czas korzystania z niego w pierwotnym terminie.

V. SPRZET DO WAKEBOARDINGU
1. Do uprawiania wakeboardingu użytkownik korzysta ze swojego sprzętu lub sprzętu wypożyczonego od Zarządcy Ośrodka WakePark Włocławek.
2. Zasady wypożyczenia oraz korzystania ze sprzętu określają odrębne przepisy. Korzystając z wypożyczonego sprzętu należy przestrzegać regulaminu wypożyczalni sprzętu wodnego.
3. Obsługa wyciągu uprawniona jest do kontroli stanu technicznego sprzętu użytkownika. W razie stwierdzenia, iż sprzęt użytkownika jest w stanie technicznym uniemożliwiającym korzystanie z wyciągu, obsługa wyciągu może odmówić korzystania z wyciągu przez użytkownika. W takim przypadku użytkownik może skorzystać z innego sprzętu, także wypożyczonego od Zarządcy. W przeciwnym razie użytkownik nie Bedzie mógł korzystać z wyciągu, a niewykorzystana oplata za kartę wstępu zostanie mu zwrócona.

VI. NAUKA PLWANIA NA WAKEBOARDZIE
1. Osoby zamierzające podjąć naukę pływania na wakeboardzie (zwane dalej Kursantami/Kursantem) mogą korzystać z wyciągu wyłącznie w asyście obsługi wyciągu.
2. Kursanci zobowiązani są do stosowania sie wszelkich zalecę i wskazówek obsługi wyciągu pod rygorem uniemożliwienia korzystania z wyciągu.
3. Kursantom zakazuje sie korzystania z wyciągu bez asysty obsługi wyciągu lub wbrew jej zaleceniom i wskazówkom.
4. Ze względu na fakt, iż Kursanci podejmują naukę pływania na wakeboardzie zobowiązani są oni do szczególnego stosowania sie do zasad bezpieczeństwa.
5. Kursanci mogą korzystać z urządzeń/przeszkód usytuowanych na linii przepływu miedzy slupami wyciągu, służących do wykonywania ewolucji, jedynie za zgoda obsługi wyciągu.
6. Osoba pełnoletnia zamierzająca podjąć naukę pływania na wakeboardzie podpisuje oświadczenie o następującej treści:
„Niniejszym oświadczam, iż:
a) Jestem osoba pełnoletnia
b) Potrafię pływać
c) Zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości
d) Zostałem zapoznany z zasadami korzystania z wyciągu i poinstruowany o sposobie korzystania z wyciągu
e) Zostałem poinformowany o zagrożeniach związanych z korzystaniem z wyciągu oraz urządzeń – przeszkód zlokalizowanych przy trasie wyciągu
f) Mój stan zdrowia pozwala na bezpieczne korzystanie z wyciągu”
7. Opiekun osoby niepełnoletniej zamierzającej podjąć naukę pływania na wakeboardzie podpisuje oświadczenie o następującej treści:
„Niniejszym wyrażam zgodę na korzystanie z wyciągu przez………………………………..(dziecko/podopieczny) i oświadczam, ze osoba ta:
a) Potrafi pływać
b) Zapoznała sie z treścią regulaminu i akceptuje go w całości
c) Została zapoznana z zasadami korzystania z wyciągu
d) Została poinformowana o zagrożeniach związanych z korzystaniem z wyciągu oraz urządzeń – przeszkód zlokalizowanych przy trasie wyciągu
e) Stan jej zdrowia pozwala jej na bezpieczne korzystanie z wyciągu jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem sie z treścią regulaminu i akceptuje go w całości”
8. Obsługa wyciągu może podjąć o zaprzestaniu kontynuowania nauki pływania na wakeboardzie w sytuacji gdy kursant mimo wcześniejszego upomnienia korzysta z wyciągu w sposób nieprawidłowy, przede wszystkim mogący doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia wyciągu lub urządzeń, o których mowa w ust. 5 lub nieodpowiadający zasadom bezpieczeństwa i mimo upomnień obsługi wyciągu, nie stosuje sie do jej zalecę lub wskazówek lub zagraża swojemu zdrowiu lub życiu, a także zdrowiu lub życiu innych osób.

VII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z WYCIĄGU
1. Zabrania sie korzystania z wyciągu oraz wypożyczonego sprzętu wodnego osobom bez pełnego zabezpieczenia, na które składa sie kask i kamizelka ratunkowa.
2. Uchwyt linki holowniczej należy trzymać oburącz. Uchwytu nigdy nie należy przekładać przez głowę lub inne części ciała. W przypadku upadku należy natychmiast puścić uchwyt linki holowniczej.
3. Należy uważać na inne osoby znajdujące sie w wodzie. Podczas mijania osób znajdujących sie w wodzie należy zachować możliwie duzy odstęp. W celu niedopuszczenia do kolizji należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.
4. W przypadku, kiedy na drodze znajduje sie urządzenie – przeszkoda, ślizgacz (slider) lub skocznia (kicker), której nie można ominąć lub w przypadku zbyt malej odległości od brzegu lub platformy startowej należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.
5. W żadnym wypadku nie można stwarzać zagrożenia dla siebie lub innych osób przebywających w wodzie.
6. W razie wątpliwości lub zagrożenia należy puścić uchwyt linki holowniczej i opaść do wody.
7. Przed skorzystaniem z wyciągu do wakeboardingu należy być przynajmniej 30 minut po posiłku oraz należy zdjąć wszelka biżuterie lub inne zewnętrzne akcesoria, które można łatwo utrącić podczas aktywności w wodzie lub które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub osób trzecich.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik ponosi pełna odpowiedzialność cywilna i karna za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas korzystania z wyciągu.
2. Zarządca nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania sie przez Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe, osobowe i majątkowe jakie mogą wystąpić na skutek korzystania z wyciągu oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie zostaną wyrządzone korzystającemu na skutek działań innych użytkowników bądź osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przedmiotów pozostawionych przez uczestnika na terenie Ośrodka WakePark Włocławek.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa sie przepisy kodeksu cywilnego.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2014 roku.

Regulamin korzystania z wodnej ścianki wspinaczkowej

1. Ze ścianki mogą korzystać wyłącznie osoby umiejące dobrze pływać
2. Jedynie dla użytkowników powyżej 8 lat
3. Przepływanie pod ścianką jest zabronione
4. Osoby korzystające ze ścianki mają obowiązek stosować się do sygnałów i poleceń operatora
5. Maksymalna ilość osób korzystających: 8 osób, w czym 4 os. Dorosłe + 4 dzieci
6. Dzieci mogą korzystać ze ścianki jedynie pod nadzorem osoby dorosłej
7. Przed skorzystaniem ze ścianki należy zdjąć wszystkie przedmioty mogące uszkodzić ściankę tj. zegarki, biżuteria itp.
8. Korzystający ze ścianki mogą skakać na nogi, bądź korzystać z dostępnych 3 ścian do ześlizgów – skoki na główkę surowo wzbronione
9. Przed skokiem bądź zjazdem należy upewnić sie czy strefa przy ściance jest wolna – skakać lub zjeżdżać można tylko pojedynczo
10. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania szczelności itp. natychmiast powiadomić operatora ścianki
11. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę bądź jej prawni opiekunowie
12. Zabrania się korzystania ze ścianki, pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
13. Operator ścianki nie odpowiada za wypadki i szkody powstałe w wyniku korzystania ze ścianki
14. Przed skorzystaniem ze ścianki należy podpisać oświadczenie (w przypadku osób nieletnich oświadczenie podpisuje rodzic, bądź opiekun prawny)